ZIEK/BETER MELDEN


AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE
 

 1. Ouders melden de afwezigheid wegens ziekte van hun zoon/dochter telefonisch bij de loge op de eerste dag van afwezigheid (tussen 07.30 uur en 08.15 uur, tel. (035) 609 82 00).
  Als de afwezigheid zich niet uitstrekt over meerdere dagen, is deze telefonische melding voldoende.
  Direct na meerdaags verzuim neemt de leerling een door een ouder/verzorger ondertekend briefje mee, waarin de afwezigheid verklaard wordt. Leerlingen geven dit briefje af bij de loge.

   
 2. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen hun afwezigheid zelf melden. Voorwaarde is dat de melding vóóraf moet geschieden! 
   
 3. Bij ziek of beter melden via de e-mail, krijgt u van ons bericht of u alsnog deze melding telefonisch wilt bevestigen.

 4. Een leerling die zich op school om gezondheidsredenen niet in staat voelt de lessen verder te volgen, meldt zich af bij zijn* afdelingsdirecteur of bij de dienstdoende persoon in de loge alvorens hij de school verlaat.
  Bij terugkeer op school neemt hij een door de afdelings-directeur of logemedewerker uitgereikt briefje mee, ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers.

 5. Er wordt van uitgegaan dat een leerling die afwezig is geweest zo snel mogelijk de gemiste stof inhaalt en dat hij daarvoor op eigen initiatief afspraken maakt met de docent(en).
  Voor de tweede fase en de mavo-afdeling gelden aanvullende regels (in het examenreglement hier meer over).

  * In dit document wordt bij de verwijzing naar “leerling” gesproken van “zijn” en “hij”.