HUISWERKTOEZICHT

Al jaren wordt leerlingen de kans geboden om na afloop van ‘de gewone lesdag’ hun huiswerk, onder toezicht, op school te maken.
Huiswerktoezicht is bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw en 4mavo. 

DOEL
Leerlingen hebben op school de gelegenheid om, onder toezicht, in een rustig leerklimaat te werken aan het huiswerk. Door deel te nemen aan het huiswerktoezicht ontwikkelen de leerlingen de gewoonte om elke dag een portie schoolwerk te doen en daarvoor een planning te maken.
Let wel, het huiswerktoezicht is geen individuele begeleiding, het is toezicht. Het is vooral bedoeld voor leerlingen bij wie thuis de rust ontbreekt om zich te kunnen concentreren op het werk of van wie de ouders niet in de gelegenheid zijn om toe te zien op het maken en leren van het huiswerk. 

OPZET
Leerlingen die deelnemen aan het huiswerktoezicht kunnen op school, onder toezicht, hun huiswerk maken en leren. Dit op maandag t/m donderdag. Zij moeten op deze dagen totaal zeven lesuren aanwezig zijn, met een maximum van twee lesuren per dag.
De leerlingen werken onder lei­ding van een docent(e). Deze docent(e) kan in voorkomende gevallen hulp bie­den en leerlingen kunnen elkaar eventueel op de Binnenhof overhoren. De leerlingen kunnen, na toestemming van de docent, ook gebruik maken van de computers die op school aanwezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het zelf overhoren voor de moderne vreemde talen en bij het maken van werkstukken.

KOSTEN
Als u uw zoon of dochter opgeeft, doet u dat voor een heel cursusjaar, dus van september tot en met juni. In uitzonderingsgevallen is het na overleg mogelijk de huiswerkcursus eerder te beëindigen.
Om administratieve redenen zijn wij genoodzaakt bij eerdere opzegging € 50,- in rekening te brengen.
De kosten bedragen € 325,- per jaar. Stapt de leerling later in wordt dit naar rato verrekend. U ontvangt hiervoor een machtiging.
Na inschrijving is de leerling deelnemer voor de rest van het cursusjaar.

REGELS EN AFSPRAKEN
Voor de leerling:
* Per week ben je 5 lesuren aanwezig bij het huiswerktoezicht.  
* Huiswerktoezicht is er de volgende uren: maandag t/m donderdag het 6e en 7e uur.
* Je bent op tijd aanwezig. Als je te laat bent, is de deur dicht en kun je dat lesuur niet meer meedoen. (Dit onder andere  i.v.m. de rust voor de rest van de groep)
* Je hebt je agenda bij je en hebt deze ingevuld.
* Je hebt de benodigde materialen bij je om aan het werk te kunnen.
* Je snoept niet tijdens het huiswerk maken, drinken mag wel. Als je wat wilt eten, dan kan dat in de pauze.
* Je gebruikt de computers alleen voor ondersteuning bij het huiswerk.
   De computer is dus niet bedoeld voor spelletjes, muziek luisteren en social media zoals Facebook en Twitter.
* Je mag overleggen, mits dit geen anderen stoort. Wil je elkaar overhoren of samen aan een opdracht werken dan gebeurt dit op de Binnenhof.
   De docent geeft aan hoe lang je hiervoor de tijd krijgt.
* Je zorgt ervoor dat je bijdraagt aan een rustig leerklimaat.
* Je gebruikt geen (smart)phone tijdens het huiswerktoezicht. 

Voor de huiswerktoezichthouder:
*
Hij zorgt voor een rustig leerklimaat.
* Hij neemt aan het einde van elke week contact op met het thuisfront indien een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest.
* Hij neemt contact op met het thuisfront als het gedrag van de leerling doet vermoeden dat hij/zij meer behoefte heeft aan individuele begeleiding. 

Voor de ouders:
Als bekend is dat een leerling afwezig is tijdens één van deze uren, wordt dit van tevoren schriftelijk of via de e-mail aan n.vannoorden@griftland.nl  gemeld.

Huiswerktoezichtcoördinator:
N. van Noorden
n.vannoorden@griftland.nl

inschrijfformulier huiswerktoezicht kunt u hier downloaden